עמוד ראשי  >>  תקנון
 1700-70-83-84
תקנון

תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לנייד נייד, אתר האינטרנט של קל דיגיטל, חברה לשיווק מחשוב.

 

1.     _כללי

1.1.    אתר "נייד נייד" (להלן: האתר) שפותח ומופעל ע"י חברת "קל דיגיטל בע"מ" (להלן: החברה) משמש להזמנת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.

1.2.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.4.    גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5    הסכמי התקשרות ומכירה עסקיים ו/או ארוכי טווח ברכישת מוצרים לצורך פעילות עסקית ולא לשימוש אישי בלבד - חוקי הגנת הצרכן אינם חלים כאשר מהות ההתקשרות בין הצדדים הינה "התקשרות עסקית" מיסודה, ומשכך אין הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 חלות לגביה, במקרה שמדובר בלקוח עסקי החברה (להלן: קלדיגטיל בע"מ) תעמיד לרשות הלקוח מנהל תיק לקוח אישי שיטפל בדרישות ו/או צרכיי לקוח יחודיים,

 1.6   במקרים בהם חוקי הגנת הצרכן אינם חלים סעיפי תקנון זה יהווה הסכם מחייב בין הצדדים, מיותר לציין כי תקנון זה מחייב גם כאשר חוקי הגנת הצרכן כן חלים

1.7    אלא אם מדובר במלאי הזמין במחסני החברה, המידע בדבר זמינות מלאיים וצפי לאספקה המוצגים באתר מתעדכנים מתוך פרסומי היצרן ו/או היבואן והם על אחריותם בלבד,

2.    אחריות

2.1.    על כל המוצרים הנמכרים באתר ישנה אחריות מלאה.

2.2. על חלק מהמוצרים האחריות והשירות ניתנת ע"י החברה ועל חלקם, ניתנות האחריות  ו/או השירות ע"י היצרן או יבואן המוצר, כתלות במי היבואן/יצרן,

2.3.    תנאי האחריות והשירות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן/יצרן בלבד.

2.3.1 מחשבי תצוגה ועודפים : על מחשבים מסוג זה חלה אחריות מוגבלת בהתאם לתנאיי יבואן המוצר, נדגיש כי חוקי הגנת הצרכן אינם חלים על מוצרים מסוג לרבות בקשות להחזרת מוצר או ביטול עסקה עקב תקלה, פניות בנושא אחריות המוצר ותיקונים יעשו בהתאם לתנאיי האחריות והגורם המטפל שהוגדר במעמד הרכישה.

2.4.    בהמשך לאמור לעיל, האחריות  לא תחול במקרים הבאים:

2.4.1.    קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש

2.4.2. שבר שנגרם  בשל רשלנות או זדון הצרכן, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של המחזיק במוצר, קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמל, טלפון לא תקין או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כוח עליון, תאונה, הסרת מדבקת האחריות, הרכבה לקוייה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן.

2.4.3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידי החברה שלא  בשל הפרת חובות החברה בהתאם לתקנות, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו או הוסרו. ההשחתה או השינוי מעידים על תיקון על ידי טכנאי שאיננו של החברה.

2.4.4.        נזקים שנגרמו עקב נזילת סוללות בתוך המוצר.

2.4.5.        נזק, שהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על – ידנו שלא עקב הפרת חיובי החברה, או חיבור לציוד שלא אושר על – ידנו.

2.4.6.        אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה  מפעולתו או אי פעולתו של המוצר.

2.4.7.        הפעלת הציוד, שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או חברת חשמל ו/או בזק ו/או אי התאמת המוצר למתח חשמלי שאינו ברשת 220v.

2.4.8.        האחריות על מוצרים נלווים ברכישת מחשב, היא לשנה בלבד.

2.4.9.        האחריות אינה חלה על תקלות תוכנה ומערכת הפעלה.

2.5.    המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים או גוניהם לצבעם במציאות. במקרים בהם יתרחשו אי דיוקים או שגיאות דפוס חריגים וברורים על פניהם, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה והצרכן יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול. כמו כן, מידע באשר למוצר לא ישתנה לאחר השלמת רכישתו, אם השינוי משפיע על איכות המוצר שנרכש. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן.  החברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.  

2.6.    המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם באתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS-IS"),בלא כל התחייבות.  החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה. יחד עם זאת, החברה נוקטת בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הנו אמין וכי במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע, המידע יתוקן באופן מיידי.

2.7.    בשום אופן ו/או נסיבות לא תחול על  החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 

     * אחריות יצרן -  במקרה של תקלה במחשב נייד באחריות יצרן/יבואן רשמי שאריזתו נפתחה והופעל יש לפתוח קריאת שירות מסודרת במעבדות המורשות מטעם היצרנית/היבואן הרשמי של המוצר, רשימת מעבדות השירות ודרכי יצירת הקשר מופיע באתר בדף שירות הלקוחות או על גבי דף ההזמנה, כמו כן ניתן לקבל הכוונה מצוות השירות של החנות כיצד יש לפתוח את קריאת השירות, כחלק מהסכם השירות מעבדות השירות המורשות אחריות על כל תיקוני החומרה לרבות החלפת רכיבים והחלפת המוצר עצמו, ספק האחריות מספק את האחריות בהתאם לתנאיי האחריות שפורסמו לגבי המוצר שנרכש, קל דיגיטל בע"מ (נייד נייד) לא תשא באחריות באשר לטיב התיקון לרבות לטיב השירות או משך שהות המוצר במעבדה לצורך התיקון

 

   

   2.8.    חברת קל דיגיטל בע"מ מפעילת אתר נייד נייד תפעל באמצעים משפטיים לרבות תלונה במשטרת ישראל מיידית וללא יידוע! במקרים הבאים:

 

2.8.1.    עבירת איומים על פי חוק העונשין על עובדי החברה, נציגיה ולקוחותיה.

           סעיף 192 לחוק העונשין קובע כי המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו      

           הטוב או בפרנסתו,  שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים.               

2.8.2.    עבירת סחיטה באיומים על פי חוק העונשין על שמה הטוב של החברה, נכסיה והכנסותיה.

      סעיף 428 לחוק קובע: "המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר  הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או  להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת  אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים.

 

2.8.3.    עברה על חוק עונשין הגשת פרטים כוזבים/הונאה ע"י שימוש במסמכים כוזבים ואו אמצעי תשלום שאינם ברשות ובשם הלקוח.

2.8.4.    גרימת נזק במתכוון לעובדי החברה, נציגיה ולקוחותיה.

2.8.4.    עבירה על חוק למניעת הטרדה מינית כלפי עובדי החברה, נציגיה ולקוחותיה.

 

3.1. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. לכן על מנת לבצע רכישה יש למסור את כל הפרטים הנדרשים למוקד ההזמנות שלנו, כולל טלפון בבית/משרד.

3.2.    הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת  ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה.

3.3.    החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

3.4.    החברה מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

3.5.  החברה תהא רשאית לפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך. (הבהרה:פניה בכתב יכולה להתקיים בכל מדיה המאפשרת פניה בכתב לרבות מדיות שאינן קיימות נכון למועד כתיבת תקנון זה)

3.6.    לאחר ביצוע ההזמנה יפנה נציג מוקד שירות והזמנות על מנת לאשר את פרטי ההזמנה, לזהות את הלקוח ולקבל את פרטי כרטיס האשראי. לאחר ביצוע העסקה על ידי הלקוח תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי יחוייב כרטיס האשראי.

3.7.    השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך  שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

3.8. במקרה בו אזל המוצר מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע ללקוח בתוך יום עסקים אחד על כך שיתכנו עיכובים באספקת הסחורה. ללקוח תינתן האפשרות לבחור להמתין למוצר, לבחור במוצר אחר במקום המוצר החסר או לבטל את הזמנה.

3.9.    הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.10.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.11.במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע  הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח  ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי, אנו רואים את העיסקה כמבוטלת.

 

4.       אספקה/הובלת המוצר

4.1.  צפי אספקת המוצר תהיה לפי הזמן הנקוב במפרט המוצר. זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. שימו לב כי התחייבות האספקה היא להוצאת המשלוח ממשרדי החברה, ולא לקבלת המוצר ע"י הלקוח. זמני האספקה הנקובים באתר מהווים צפי בלבד ועלולים להשתנות כתלות בשינויי הצפי מצד ג' (כגון: עיכובים של מכס מטעם היבואן, עיכובים של חב' שילוח) , החברה תעדכן על כל שינוי בזמן האספקה.

4.2.    כאמור בסעיף 3.10, במקרים בהם חל עיכוב בקבלת אישור על חיוב מחברת האשראי, זמן האספקה יימדד החל מקבלת האישור מחברת האשראי, כך גם ברכישות שהתשלום בהן בוצע טלפונית.

4.3.  במידה והמוצר המוצע אזל בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, יעודכן הלקוח במהירות האפשרית ויוצע לו מוצר חלופי. במידה והמוצר שיוצע אינו לשביעות רצון הלקוח תינתן ללקוח אפשרות לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

4.4.    בעת קבלת הציוד חייב בעל הכרטיס להציג את תעודת הזהות ואת כרטיס האשראי ע"מ לאמת את זהות הרוכש.

4.5.    החברה אינה אחראית על כל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, כוח עליון החלטות ממשלה וכיו"ב.

4.6.    דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה מיוחדת מעכשיו לעכשיו אשר סוכמה עם הלקוח.

4.7.    במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

4.8.    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עם הלקוח מראש.

 


5.      החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה

5.1.    ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ובכפוף למדיניות ההחזרה של החברה. ביטול עיסקה יתבצע תוך 14 ימים, מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

5.2.    ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות טופס ביטול עסקה מקוון אשר החברה מפרסמת באתר בקטגוריה "החזרה החלפה" (מעבר לטופס ביטול). על הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו בשלמותו, באריזתו המקורית, וללא שימוש לנקודת ההפצה של החנות ברח' סחרוב 5 ראשון לציון

5.3.    ביטול העסקה טרם קבלת המוצר יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

5.3.1 - במקרה של תקלה במכשיר חשמלי שהופעל במסגרת 14 הימים מרגע קבלת המוצר -  המוצר יוחלף במסגרת הליך הנקרא DOA מטעם היצרנית המוצר במסגרת תנאי האחריות ובפניה אל נותן האחריות (פתיחת קריאת שירות) שהוגדר על גבי החשבונית ובכפוף לבדיקה ואבחון המעבדה שהוגדרה כנותנת השירות ושפרטיה מופיעים על גבי חשבונית הרכישה.

5.4.    ביטול עסקה עקב פגם פיזי שנוצר בהובלה או אי התאמה-למסמך הגלוי, במידה וקיבל הצרכן את המוצר- יודיע על כך לעסק באמצעות טופס מקוון ויעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו (מעבר לטופס מקוון).במקרה של נזק בהובלה - על הלקוח לצרף את תמונות האריזה המשלוח והנזק כפי שהתקבל ולמלא הצהרת ביטוח בדבר נזק פיזי למשלוח, בהתאם לתנאי חב' השילוח תהליך האספקה יעבור לחקירת נזק של חב' הביטוח.

5.5.    ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי - קיבל הצרכן את המוצר יחזירו לעוסק במקום עסקו על חשבונו

5.6. דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר

5.7. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר. זאת גם אם התשלום בגין דמי המשלוח כלול במחיר ששולם על יד הצרכן.

5.8.   חריגים:  לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית, לרבות מוצרים שהוזמנו במיוחד ונעשו שינויים במפרט על פי דרישת הלקוח, ו/או להחזיר או להחליף, מוצרים מסוג מיקרופון, אוזניות משטח עכבר.

5.9.    חתימה ע"ג טפסי חברת ההובלות עם קבלת הסחורה, מהווה אישור שהלקוח קיבל את המוצר שהזמין לשביעות רצונו

5.9.1 חריגים: בהתאם להוראות החוק (תיקון מס' 26) תש"ע 2010 לחוק הגנת הצרכן - מכירה תתבצע בכפוף להסכם מכירה והתקשרות במקרים הבאים - במידה ומדובר בלקוח שחוקי הגנת הצרכן אינם חלים לגביו ו/או לקוח העומד בקשר עסקי עם החברה ו/או העומד בקשר עם החנות על בסיס הסכם מכירה עסקי ו/או בהזמנה מיוחדת שביצע על מוצר שאינו נחשב מוצר מדף ו/או הוזמן ע"פ דרישה מיוחדת של לקוח ו/או בוצעו שינויים במפרט הטכני על פי בקשות הלקוח, לרבות באם מדובר בלקוח עסקי המחויב בהסכם מכירה, לרבות לגבי מחשב נייח שאיננו מותג: מחשבים נייחים בהרכבה נכללים תחת הגדרת חריגים באופן גורף ובכפוף לחוק. הבהרה בכל הקשור ל"חריגים" - יבקש הלקוח זיכוי לרכישה עתידית ו/או החלפת המוצר הזיכוי יתקבל ללא דמי ביטול, זאת במסגרת ה14 הימים שלאחר קבלת המוצר, על פי שיקול דעתה ובכפוף להחזרת המוצר בשלמותו! **מחשבים מתוך קטגוריית "מציאון עודפים" - בהגדרתם מהווים או מחשבי תצוגה או מחשבים שאריזתם נפתחה או עודפי יצור ונכללים בהגדרתם כ"חריגים" . - מחשב שאופיין בהתאם לדרישת הלקוח ונקנה ועבר התאמה לצורכי עבודה או צרכים עסקיים, אינו מוצר מדף וחוקי הגנת הצרכן לא יחולו לגביו גם אם הלקוח איננו בהגדרתו בית עסק או לקוח עסקי.

 

מידע משפטי:

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ראשון לציון, מכתבים שאינם רשומים כגון חשבוניות ניתן לשלוח לת.ד 6050 אחוזת ראשונים סניף נווה ים - ראשון לציון.

קניה מהנה,


 

 

.

Copyright 2024 © נייד נייד מחשב נייד - מחירון 2024, האתר הגדול בישראל למחשבים ניידים
קניה מאובטחת
בניית אתרים  |   חנות וירטואלית  |  
יצירת קשר דרך  WhatsApp